Postanowienia Ogólne

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony sowamarketing.com jest Sowa Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd pod numerem KRS: 0000754399, miejsce prowadzenia działalności: os. Piastowskie 36, 61-151 Poznań, adres do korespondencji: os. Piastowskie 36, 61-151 Poznań, NIP: 7831786627, REGON: 381037829, adres e-mail (e-mail): hello@sowamarketing.com, zwany dalej „Administratorem”.

Rodzaj Przetwarzanych Danych Osobowych, Cel i Zakres Ich Zbierania

Cel Przetwarzania i Podstawa Prawna: Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony sowamarketing.com w przypadku:

 • korzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako uzasadniony interes Administratora.
 • zapisywania się przez użytkownika do Newslettera w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu osobnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Rodzaj Przetwarzanych Danych Osobowych: Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • NIP

Okres Archiwizacji Danych Osobowych: Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 • Jeśli podstawą przetwarzania danych są wykonywanie umowy, przez czas jej wykonywania, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, okres przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenie okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przez czas jej obowiązywania, a po wycofaniu zg ody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, które Administrator może podnosić i które mogą być podnoszone przeciwko niemu. Chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, okres przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenie okresowe oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Przy korzystaniu ze strony internetowej mogą zostać pobrane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Administrator udostępnia również dane osobowe użytkowników dostawcom usług używanym do prowadzenia strony internetowej. Dostawcy ci mogą działać jako podmioty przetwarzające, postępując zgodnie z instrukcjami Administratora w zakresie przetwarzania danych, lub jako administratorzy, samodzielnie określający cele i metody ich przetwarzania. Jednak dane osobowe użytkowników przechowywane są tylko w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

W odniesieniu do praw użytkowników, osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu oraz wycofania zgody w dowolnym momencie, nie wpływając na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli użytkownicy chcą skorzystać z tych praw, mogą wysłać odpowiedni e-mail do Administratora na adres hello@sowamarketing.com.

Jeżeli stwierdzono, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator korzysta również z „cookies” na stronie internetowej, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług oraz do opracowania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. Strona internetowa korzysta z plików cookies sesyjnych, które są plikami tymczasowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies do lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z zawartością strony internetowej, jednak te informacje nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika.

Podsumowując, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą Polityką Prywatności podlegają RODO oraz innym odpowiednim przepisom prawa polskiego.

Udostępnianie Danych Osobowych

Dane osobowe użytkowników są przekazywane dostawcom usług używanym przez Administratora do prowadzenia strony internetowej. Dostawcy tacy, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uregulowań umownych i okoliczności, albo są podporządkowani instrukcjom Administratora w zakresie przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i metody ich przet warzania (administratorzy).

Dane osobowe użytkowników przechowywane są tylko w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Prawo do Kontroli, Dostępu i Poprawiania Własnych Danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, nie wpływając na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa Prawna Wniosku Użytkownika:

 • Dostęp do danych – art. 15 RODO
 • Sprostowanie danych – art. 16 RODO
 • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO
 • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
 • Przenoszenie danych – art. 20 RODO
 • Sprzeciw – art. 21 RODO
 • Wycofanie zgody – art. 7 ust. 3 RODO

W celu skorzystania z praw określonych w punkcie 2, można wysłać odpowiedni e-mail na adres: hello@sowamarketing.com.

W przypadku użytkownika posiadającego prawo wynikające z powyższych praw, Administrator realizuje wniosek lub odmawia jego realizacji niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak – ze względu na złożoność wniosku lub liczbę wniosków – Administrator nie będzie w stanie spełnić wniosku w ciągu jednego miesiąca, spełni go w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, informując użytkownika w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku – o planowanym przedłużeniu terminu i jego przyczynach.

Jeżeli stwierdzono, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Strona internetowa Administratora używa „ciasteczek” (ang. „cookies”). Instalacja „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. Pliki „ciasteczek” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz umożliwiają sporządzenie ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

Strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje „ciasteczek”: pliki cookies sesyjne. „Sesyjne” pliki cookies są to pliki tymczasowe przech owywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania (opuszczenia strony).

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcje z zawartością strony internetowej. Pliki te gromadzą informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z strony internetowej, rodzaju strony, z której użytkownik został przekierowany oraz liczby odwiedzin i czasu trwania wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, ale są wykorzystywane do tworzenia statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej.

Użytkownik ma prawo zdecydować o dostępie „ciasteczek” do swojego komputera, wybierając odpowiednie opcje w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne uniemożliwiające pozyskiwanie i modyfikację przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się przepisy RODO oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.